หลักสูตร    การบริหารจัดการความขัดแย้งและการเจรจาไกล่เกลี่ย

รุ่นที่ 1  วันที่ 29 สิงหาคม 2567
รุ่นที่ 2  วันที่ 13 ธันวาคม 2567

รูปแบบการจัด : เผชิญหน้า (อาคารสัมมนา มสธ.)

ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท
การชำระค่าลงทะเบียน : โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย
สาขาเมืองทองธานี ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เลขที่บัญชี 147-0-24140-4
พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงิน และใบสมัครเข้ารับการอบรมทาง
e-mail :  oce.training@stou.ac.th 
หรือ
LINE ID : 08 7100 1800
**ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด
ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลา

1.  การบริหารจัดการความขัดแย้ง
– ที่มาของความขัดแย้ง
– ธรรมชาติของความขัดแย้ง
– จำแนกปัญหาความขัดแย้ง
– พื้นฐานเชิงบวกในการจัดการความขัดแย้ง

2. เทคนิคการเจรจาไกล่เกลี่ย
– หลักการเจรจาไกล่เกลี่ย
– ธรรมชาติของการเจรจาต่อรอง
– คุณสมบัติของนักเจรจาไกล่เกลี่ย
– การสื่อสารเพื่อการเจรจาไกล่เกลี่ย
– องค์ความรู้ที่จำเป็นในการเจรจาไกล่เกลี่ย
– ทักษะในการเจรจาไกล่เกลี่ย

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลาการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จะได้รับหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิงครัต  ดลเจิม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 

มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายมหาชน กฎหมายปกครอง
กฎหมายแพ่ง (บุคคล นิติกรรม สัญญา)