รายวิชา STOU Modular

หลักสูตร 15 ชั่วโมง (1 หน่วยกิต)

รุ่นที่ 1 วันที่ 1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2566

ผู้สอน :
อาจารย์ปภาวัลย์ สุทธิประสิทธิ์ และทีมคณาจารย์สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มสธ.

ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท

หลักสูตร 45 ชั่วโมง (3 หน่วยกิต)

รุ่นที่ 1 วันที่ 1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2566

ผู้สอน :
รองศาสตราจารย์ ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ และทีมคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท

หลักสูตร 15 ชั่วโมง (1 หน่วยกิต)

รุ่นที่ 1 วันที่ 1 - 30 กันยายน 2566

ผู้สอน :
รองศาสตราจารย์ ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ และทีมคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท

หลักสูตร 15 ชั่วโมง (1 หน่วยกิต)

รุ่นที่ 1 วันที่ 1 - 30 กันยายน 2566

ผู้สอน :
รองศาสตราจารย์ ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ และทีมคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท

หลักสูตร 15 ชั่วโมง (1 หน่วยกิต)

รุ่นที่ 1 วันที่ 1 - 30 กันยายน 2566

ผู้สอน :
รองศาสตราจารย์ ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ และทีมคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท

หลักสูตร 15 ชั่วโมง (1 หน่วยกิต)

ผู้สอน :
อาจารย์ ดร.พัชรี ผาสุก และทีมคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท

หลักสูตร 30 ชั่วโมง (2 หน่วยกิต)

ผู้สอน :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย และทีมคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท

หลักสูตร 45 ชั่วโมง (3 หน่วยกิต)

ผู้สอน :
รองศาสตราจารย์ ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ และทีมคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท

หลักสูตร 45 ชั่วโมง (3 หน่วยกิต)

รุ่นที่ 2 วันที่ 6 มกราคม – 3 มีนาคม 2567

ผู้สอน :
คณาจารย์ จากสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และสาขาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท