รายวิชา STOU Modular

650101 พลเมืองดิจิทัล

หลักสูตร 45 ชั่วโมง (3 หน่วยกิต)

ผู้สอน :
รองศาสตราจารย์ ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ และทีมคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท

650201 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการวิจัย

หลักสูตร 15 ชั่วโมง (1 หน่วยกิต)

ผู้สอน :
อาจารย์ ดร.พัชรี ผาสุก และทีมคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท

650301 การฝึกอบรมพยาบาลพี่เลี้ยงออนไลน์

หลักสูตร 30 ชั่วโมง (2 หน่วยกิต)

ผู้สอน :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย และทีมคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท

630202 การจัดการการขายความท้าทายที่ต้องใช้ศิลปะ

หลักสูตร 30 ชั่วโมง (2 หน่วยกิต)

ผู้สอน :
อาจารย์ปภาวัลย์ สุทธิประสิทธิ์ และทีมคณาจารย์สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มสธ.

ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท