รายวิชา STOU Modular

หลักสูตร 15 ชั่วโมง (1 หน่วยกิต)

รุ่นที่ 6 วันที่ 1 มิถุนายน 2567 – 31 กรกฎาคม 2567

ผู้สอน :
อาจารย์ปภาวัลย์ สุทธิประสิทธิ์ และทีมคณาจารย์สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มสธ.

ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท

หลักสูตร 45 ชั่วโมง (3 หน่วยกิต)

รุ่นที่ 6 วันที่ 1 มิถุนายน 2567 – 31 กรกฎาคม 2567

ผู้สอน :
รองศาสตราจารย์ ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ และทีมคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท

หลักสูตร 15 ชั่วโมง (1 หน่วยกิต)

รุ่นที่ 6 วันที่ 1 มิถุนายน 2567 – 31 กรกฎาคม 2567

ผู้สอน :
รองศาสตราจารย์ ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ และทีมคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท

หลักสูตร 15 ชั่วโมง (1 หน่วยกิต)

รุ่นที่ 6 วันที่ 1 มิถุนายน 2567 – 31 กรกฎาคม 2567

ผู้สอน :
รองศาสตราจารย์ ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ และทีมคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท

หลักสูตร 15 ชั่วโมง (1 หน่วยกิต)

รุ่นที่ 6 วันที่ 1 มิถุนายน 2567 – 31 กรกฎาคม 2567

ผู้สอน :
รองศาสตราจารย์ ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ และทีมคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท

หลักสูตร 30 ชั่วโมง (2 หน่วยกิต)

รุ่นที่ 6 วันที่ 1 มิถุนายน 2567 – 31 กรกฎาคม 2567

ผู้สอน :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย และทีมคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท

หลักสูตร 45 ชั่วโมง (3 หน่วยกิต)

รุ่นที่ 3 เรียนวันที่ 1 มิถุนายน - 28 กรกฎาคม 2567

ผู้สอน :
คณาจารย์ จากสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และสาขาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท

หลักสูตร 45 ชั่วโมง (3 หน่วยกิต)

ผู้สอน :
รองศาสตราจารย์ ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ และทีมคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท