รายวิชา การจัดการการขาย ความท้าทายที่ต้องใช้ศิลปะ

จำนวนหน่วยกิต : 1 หน่วยกิต (15 ชั่วโมงการเรียนรู้)

รูปแบบการเรียน : เรียนออนไลน์

ค่าลงทะเบียน : 1,000 บาท

ระยะเวลาเรียน : 8 สัปดาห์

รุ่นที่ 7 วันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2567

การชำระค่าลงทะเบียน :
โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาเมืองทองธานี
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เลขที่บัญชี 147-0-24140-4

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : Line @978kfugc

**ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  เรียนรู้การตลาดออนไลน์เพื่อสร้างคุณค่าสินค้า       
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ต้องการ  วิเคราะห์หลักการขายออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จได้
หัวข้อเนื้อหา

 1. การขายที่ประสบความสำเร็จ กรณีศึกษา บริษัท ช้อปปี้ ประเทศไทย โมเดลทางธุรกิจ
 2. การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการการขายออนไลน์ กรณีศึกษา Shopee
 3. กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย กรณีศึกษา Shopee
 4. กลยุทธ์การดูแลลูกค้า กรณีศึกษาของ Shopee
 5. การสร้างการติดต่อกับลูกค้าและพนักงานขาย กรณีศึกษาของ Shopee

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ต้องการ  วางแผนการสร้างแบรนด์สินค้าให้เป็นที่รู้จักได้
หัวข้อเนื้อหา

 1. การสร้างตราสินค้า กรณีศึกษา Black Canyon
 2. การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า กรณีศึกษา Black Canyon
 3. วิธีการพัฒนานวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา Black Canyon

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  เพิ่มยอดธุรกิจการขาย
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ต้องการ  วิเคราะห์รูปแบบการดำเนินธุรกิจค้าปลีก  ธุรกิจค้าส่ง  และธุรกิจการตลาดแบบตรงได้
หัวข้อเนื้อหา

 1. วิวัฒนาการขาย (Evolution of Sales)
 2. กรณีศึกษา “ธุรกิจค้าปลีก” “ธุรกิจค้าส่ง makro” และ “ธุรกิจการตลาดแบบตรง”

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  การใช้เทคโนโลยีในระบบจัดการการขาย
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ต้องการ  เปรียบเทียบความแตกต่างของรูปแบบการขาย B2C และ C2C ได้
หัวข้อเนื้อหา

 1. วิวัฒนาการเทคโนโลยีดิจิทัล
 2. กรณีศึกษา “รูปแบบ e-Commerce แบบ B2B” ของ Office Mate”  “รูปแบบ e-Commerce แบบ B2C ”  “รูปแบบ e-Commerce แบบ G2C”   “รูปแบบ e-Commerce แบบ C2C”

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  การจัดการทีมขายอย่างมืออาชีพ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ต้องการ  กำหนดแนวทางการคัดเลือกพนักงานขายได้
หัวข้อเนื้อหา

 1. บทบาท หน้าที่และคุณสมบัติของพนักขาย
 2. การปฐมนิเทศพนักงานขาย
 3. ผลเสียของการไม่ปฐมนิเทศพนักงานขาย
 4. การสรรหาและการคัดเลือกพนักงานขาย “การกรอกใบสมัคร สอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์”
 5. การสรรหาและการคัดเลือกพนักงานขาย “การสอบประวัติ ผู้มาสมัครงาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  เทคนิคการขาย การเจรจาต่อรอง และการปิดการขาย
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ต้องการ 

 1. ประยุกต์การขายกับผลิตภัณฑ์ที่กำหนดให้ได้
 2. กำหนดแนวทางการเจรจาต่อรองได้
 3. กำหนดแนวทางการขจัดข้อโต้แย้งได้
 4. ประยุกต์เทคนิคการปิดการขายจากกรณีที่กำหนดไดh

หัวข้อเนื้อหา

 1. การขายและการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า
 2. ระดับของพนักงาน
 3. ปัจจัยที่มีความสำคัญกับทักษะการขาย
 4. กรณีศึกษา การฝึกฝนพนักงานขายของสตาร์บัค
 5. การวิเคราะห์ความต้องการและประเภทของลูกค้า
 6. กรณีศึกษา “การแบ่งประเภทลูกค้าผลิตภัณฑ์คนอร์”
 7. การขายและการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า
 8. องค์ประกอบและปัจจัยในการเจรจาต่อรอง
 9. เทคนิคการเจรจาต่อรอง
 10. ข้อโต้แย้ง ประเภทของข้อโต้แย้งและกรณีศึกษา
 11. หลักการขจัดข้อโต้แย้งและกรณีศึกษา
 12. การปิดการขาย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6  การจัดการองค์กร เวลา และทรัพยากรการขายในยุคดิจิทัล
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ต้องการ  วางแผนการดำเนินงานเชิงนโยบายขององค์กรได้
ออกแบบระบบในการรักษาฐานลูกค้าของพนักงานขายได้
หัวข้อเนื้อหา

 1. นโยบาย กลยุทธ์และโครงสร้างองค์กรเพื่อการขาย
 2. กรณีศึกษา “บริษัท พรีเมียร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ”
 3. ธรรมชาติของลูกค้ามีความแตกต่างกัน แนวคิด วัฒนธรรม
 4. กรณีศึกษา “โฆษณาเสื้อเชิ้ตสีขาว GQ”
 5. กรณีศึกษา “บริษัท อิชิตันกรุ๊ป จำกัด”
 6. กรณีศึกษา “บริษัทอาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)”
 7. การสร้างความแตกต่างของแบรนด์
 8. แนวคิดในการออกแบบ “Business Model”
 9. แนวคิดในการออกแบบ “Business Model (SEG X PTT GAO)”

ผู้สนใจทั่วไป

 • ได้รับสมรรถนะบัตร จาก มสธ. 
 • สามารถเก็บสะสมหน่วยกิตในระบบคลังหน่วยกิตของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

คุณศิวกร สิริวงศ์ภาณุวัตร 
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ช้อบบี้  ประเทศไทย

คุณประวิทย์ จิตนราพงศ์ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย)จำกัด   

อาจารย์ อนุวัฒน์  เลิศพิทักษ์สุนทร 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิลเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ 1994 จำกัด (มหาชน)   

อาจารย์จิรวัฒน์  พฤกษ์ภูรีพงศิ์ 
ผู้อำนวยการอาวุโสสาย Wealth Management  บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต  จำกัด (มหาชน)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิน  ชินะโชติ 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   

อาจารย์ ดร.บริบูรณ์  ปิ่นประยงค์ 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อาจารย์นฤบดี  วรรธนาคม 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   

ฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม  สำนักการศึกษาต่อเนื่อง  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

#กลยุทธ์การตลาด #เทคนิคการขาย #การตลาดออนไลน์
#ธุรกิจออนไลน์ #มสธ #STOU
#มสธใครๆก็เรียนได้ #ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้