คู่มือการปฏิบัติงาน / งานวิเคราะห์

มาตราฐานการบริการของสำนัก

กองทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล

1. รายงานผลโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มสธ. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)

2. รายงานผลโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำผลงานวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่ง ระดับชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ  ของบุคลากรสำนักการศึกษาต่อเนื่อง