คู่มือการปฎิบัติงาน/งานวิเคราะห์

มาตรฐานการบริการของสำนักงาน

สถิติและผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล

1. รายงานผลโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มสธ. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)

2. รายงานผลโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำผลงานวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่ง ระดับชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ  ของบุคลากรสำนักการศึกษาต่อเนื่อง

3. รายงานผลโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านบริการวิชาการแก่สังคม ด้านคลังหน่วยกิต และด้านศิลปวัฒนธรรม

4. รายงานผลโครงการฝึกอบรม เรื่อง เทคนิคการประชาสัมพันธ์งานของสำนัก

ภาพกิจกรรม

18 เมษายน 2565 กิจกรรม รณรงค์ต่อต้าน การทุจริต