รายวิชา เปลี่ยนโลกด้วยสื่อ

จำนวนหน่วยกิต : 3 หน่วยกิต (45 ชั่วโมงการเรียนรู้)

รูปแบบการเรียน : เรียนออนไลน์

ค่าลงทะเบียน : 3,000 บาท

ระยะเวลาเรียน : 8 สัปดาห์

การชำระค่าลงทะเบียน :
โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาเมืองทองธานี
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เลขที่บัญชี 147-0-24140-4
พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงินและที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จรับเงินทาง Line @978kfugc

**ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลา

หน่วยการเรียนที่ 1 เมื่อโลกต้องเปลี่ยน
1. การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในยุคปัจจุบัน
2. การเปลี่ยนแปลงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกัน

หน่วยการเรียนที่ 2 เปลี่ยนโลกด้วยสื่อ: สื่อต้องเปลี่ยนอย่างสร้างสรรค์       
1. แนวคิดสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลง
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวกับสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลง

หน่วยการเรียนที่ 3 สื่อกับวิถีชีวิต     
1. สื่อกับวิถีชีวิตยุคปัจจุบัน
2. ตัวอย่าง/กรณีศึกษา

หน่วยการเรียนที่ 4 สื่อกับสิ่งแวดล้อม
1. สื่อกับสิ่งแวดล้อม
2. ตัวอย่าง/กรณีศึกษา

หน่วยการเรียนที่ 5 สื่อกับผู้คน: ประชากร ผู้สูงวัย เด็ก เยาวชน ฯลฯ           
1. สื่อกับการพัฒนาประชากรกลุ่มเฉพาะ
2. ตัวอย่าง/กรณีศึกษา

หน่วยการเรียนที่ 6 สื่อกับการเรียนรู้ในปัจจุบัน
1. Self-Learning, Life-long learning
2. นวัตกรรมการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน

หน่วยการเรียนที่ 7 สื่อกับการทำมาหากิน อาชีพ การประกอบการ   
1. การประกอบการยุคใหม่
2. ตัวอย่าง/กรณีศึกษา

หน่วยการเรียนที่ 8 สื่อกับการเกษตร การท่องเที่ยว ฯลฯ 
1. การเกษตรยุคใหม่
2. การท่องเที่ยวยุคใหม่

หน่วยการเรียนที่ 9  สื่อกับความเชื่อ ศาสนา   
1. สื่อกับความเชื่อ ศาสนา
2.ตัวอย่าง/กรณีศึกษา

นักเรียน นิสิต  นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษา  บุคคลทั่วไป  วัยทำงานที่ต้องการเพิ่มพูนสมรรถนะ  ผู้สูงอายุหรือผู้ที่กำลังเกษียณอายุงาน  และกลุ่มที่มีความต้องการทักษะเฉพาะ โดยเฉพาะทักษะสื่อดิจิทัล เพื่อนำไปพัฒนาการประกอบอาชีพ และการดำรงชีวิตของตนเอง

  • ได้รับสมรรถนะบัตร จาก มสธ. 
  • สามารถเก็บสะสมหน่วยกิตในระบบคลังหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
  • สามารถเทียบกับชุดวิชา “การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง” ที่เป็นชุดวิชาของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารดิจิทัล)  สาขาวิชานิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

รองศาสตราจารย์ ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ และทีมคณาจารย์  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม  สำนักการศึกษาต่อเนื่อง  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช