รายวิชา เทคโนโลยีดิจิทัลด้านการบริการสุขภาพและการพยาบาล

จำนวนหน่วยกิต : 3 หน่วยกิต (45 ชั่วโมงการเรียนรู้)

รูปแบบการเรียน : เรียนออนไลน์ ร้อยละ 75 และปฏิสัมพันธ์แบบเผชิญหน้า ร้อยละ 25

ค่าลงทะเบียน : 4,000 บาท

ระยะเวลาเรียน : 8 สัปดาห์

รุ่นที่ 4   วันที่ 4 มกราคม – 23 กุมภาพันธ์ 2568
รุ่นที่ 5   มิถุนายน – กรกฎาคม 2568
รุ่นที่ 6   มกราคม – กุมภาพันธ์ 2569

การชำระค่าลงทะเบียน :
โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาเมืองทองธานี
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เลขที่บัญชี 147-0-24140-4

**ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

 1. การปรับเปลี่ยนทางดิจิทัลสำหรับบริการสุขภาพและการพยาบาล
 2. แนวคิดและการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลด้านการบริการสุขภาพและการพยาบาล
 3. การสื่อสารทางดิจิทัลด้านการบริการสุขภาพและการพยาบาล
 4. แอปพลิเคชันที่ใช้ในการบริการสุขภาพและการพยาบาล
 5. การทำงานร่วมกันสำหรับการบริการสุขภาพและการพยาบาล
 6. โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการบริการสุขภาพและการพยาบาล
 7. ฝึกปฏิบัติเขียนโครงการการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการบริการสุขภาพและการพยาบาล
 8. นำเสนอผลงานโครงการเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการบริการสุขภาพและการพยาบาล

ทีมสุขภาพ พยาบาลวิชาชีพ นักศึกษา และผู้สนใจที่ปฏิบัติงานด้านการบริการสุขภาพ

 • เรียนจบแล้วได้รับสมรรถนะบัตร จาก มสธ. 
 • สามารถเก็บสะสมหน่วยกิตในระบบคลังหน่วยกิตของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ได้ 22 CNEU จากสภาการพยาบาล
 • มีโครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในหน่วยงานที่ทำ

รองศาสตราจารย์ ดร.อารี ชีวเกษมสุข
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ ดร.วรัญญา ปุณณวัฒน์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อาจารย์ ดร.ศรันย์ นาคถนอม 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อาจารย์ ดร.เตชค์ฐสิณป์ เพียซ้าย 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันตรีหญิง ดร.นภาเพ็ญ จันทขัมมา
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อาจารย์ ดร.กวิทธิ์ ศรีสัมฤทธิ์
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อาจารย์ ดร.ธัญสินี เล่าสัม
สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม  สำนักการศึกษาต่อเนื่อง  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช