รายวิชา กลยุทธ์การใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ (พลเมืองดิจิทัล Part 3)

จำนวนหน่วยกิต : 1 หน่วยกิต (15 ชั่วโมงการเรียนรู้)

รูปแบบการเรียน : เรียนออนไลน์

ค่าลงทะเบียน : 1,000 บาท

ระยะเวลาเรียน : 8 สัปดาห์

รุ่นที่ 7 วันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2567

การชำระค่าลงทะเบียน :
โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาเมืองทองธานี
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เลขที่บัญชี 147-0-24140-4

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : Line @978kfugc

**ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 สุขภาพดียุคดิจิทัล
กิจกรรมการเรียน  การเรียนรู้ด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ต้องการ
ความรู้ ความเข้าใจ และการประยุกต์ใช้ได้อย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกับสุขภาพดียุคดิจิทัล
หัวข้อเนื้อหา
การใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ในอาชีพ การทำงาน และการดำรงชีวิตในยุคดิจิทัล

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ดิจิทัลคอมเมิร์ซ
กิจกรรมการเรียน การเรียนรู้ด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ต้องการ
ความรู้ ความเข้าใจ และการประยุกต์ใช้ได้อย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกับดิจิทัลคอมเมิร์ซ
หัวข้อเนื้อหา
การใช้สื่อดิจิทัลเพื่อกิจกรรมดิจิทัลคอมเมิร์ช

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 กฎหมายดิจิทัล
กิจกรรมการเรียน  การเรียนรู้ด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ต้องการ
ความรู้ ความเข้าใจ และการประยุกต์ใช้ได้อย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกับกฎหมายดิจิทัล
หัวข้อเนื้อหา
กฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสื่อดิจิทัล

นักเรียน นิสิต  นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษา  บุคคลทั่วไป  วัยทำงานที่ต้องการเพิ่มพูนสมรรถนะ  ผู้สูงอายุหรือผู้ที่กำลังเกษียณอายุงาน  และกลุ่มที่มีความต้องการทักษะเฉพาะ โดยเฉพาะทักษะสื่อดิจิทัล เพื่อนำไปพัฒนาการประกอบอาชีพ และการดำรงชีวิตของตนเอง

  • ได้รับสมรรถนะบัตร จาก มสธ. 
  • สามารถเก็บสะสมหน่วยกิตในระบบคลังหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
  • สามารถเทียบกับชุดวิชา “การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง” ที่เป็นชุดวิชาของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารดิจิทัล)  สาขาวิชานิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

#พลเมืองดิจิทัล #สื่อดิจิทัล #ความปลอดภัย #อีคอมเมิร์ช
#กฎหมายน่ารู้ #ยุคดิจิทัล #ทักษะชีวิต #มสธ #STOU #มสธใครๆก็เรียนได้ #ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้

รองศาสตราจารย์ ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยฉัตร ล้อมชวการ 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์ 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐสุพงศ์ สุขโสต 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อาจารย์ ดร.หัสพร ทองแดง  
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อาจารย์ ดร.ชนาภา หนูนาค
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อาจารย์ ดร.ธวัชชัย สุขสีดา 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม  สำนักการศึกษาต่อเนื่อง  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช