หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ

รุ่นที่ 2   วันที่ 13 – 14 พฤษภาคม 2567

ระยะเวลาการฝึกอบรม 2 วัน

รูปแบบการจัด : เผชิญหน้า (อาคารสัมมนา มสธ.)

ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท
(ชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการจัดอบรม 7 วัน ลดเหลือ 3,800 บาท)

การชำระค่าลงทะเบียน : โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย
สาขาเมืองทองธานี ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เลขที่บัญชี 147-0-24140-4
พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงิน และใบสมัครเข้ารับการอบรมทาง
e-mail :  oce.training@stou.ac.th 
หรือ LINE ID : 08 7100 1800

**ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด
ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลา

– การพัฒนาบุคลิกภาพภายในสู่บุคลิกภาพภายนอก
– สูตรสำเร็จของบุคลิกภาพที่ประทับใจ
– บุคลิกภาพในการเข้าสังคมและติดต่อธุรกิจ
– ทักษะการพูดและการสื่อสารอย่างมืออาชีพ

ผู้สนใจทั่วไป

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลาการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จะได้รับหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกนารถ  บุญวัฒนะกุล

รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาต่อเนื่อง
ความเชี่ยวชาญ : ด้านการศึกษาผู้ใหญ่ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จิตวิทยาการศึกษาผู้ใหญ่
การพัฒนาบุคลิกภาพผู้ใหญ่

รองศาสตราจารย์ ดร.นิธิพัฒน์  เมฆขจร

รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ความเชี่ยวชาญ : จิตวิทยา จิตวิทยาการแนะแนว
จิตวิทยาการให้คำปรึกษา การพัฒนาบุคลิกภาพผู้ใหญ่