หลักสูตร    การใช้ดิจิทัลเพื่อพัฒนางาน

รุ่นที่ 2  วันที่ 5 กรกฎาคม 2567
รูปแบบการจัด : เผชิญหน้า (อาคารสัมมนา มสธ.)
ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท

ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน

การชำระค่าลงทะเบียน : โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย
สาขาเมืองทองธานี ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เลขที่บัญชี 147-0-24140-4
พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงิน และใบสมัครเข้ารับการอบรมทาง
e-mail : oce.training@stou.ac.th หรือทาง LINE ID : 08 7100 1800

**ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด
ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลา

 

1. ความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับการปฏิบัติงาน
2. แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรอย่างได้ผล
3. การใช้ดิจิทัล : การท่องเว็บและการใช้อีเมล์อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. การใช้ดิจิทัล : เรียนรู้เครื่องมือเพื่อการทำงานร่วมกันทางออนไลน์

บุคลากรหน่วยงานภาครัฐ องค์กรรัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน และผู้สนใจทั่วไป 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลาการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จะได้รับหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ