หลักสูตร การประเมินแผนงานและโครงการ

รุ่นที่ 32  วันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2566

ระยะเวลาการฝึกอบรม 3 วัน

รูปแบบการจัด : เผชิญหน้า (อาคารสัมมนา มสธ.)

ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท
(ชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการจัดอบรม 7 วัน ลดเหลือ 4,300 บาท)

การชำระค่าลงทะเบียน : โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย
สาขาเมืองทองธานี ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เลขที่บัญชี 147-0-24140-4
พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงิน และใบสมัครเข้ารับการอบรมทาง
e-mail : oce_03@hotmail.com หรือทาง LINE ID : 08 7100 1800

**ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด
ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลา

  1. ความรู้การประเมินแผนงานโครงการ
  2. แบบจำลองการประเมินแผนงานโครงการ
  3. การวางแผนการประเมินแผนงานโครงการ
  4. การวิเคราะห์และเขียนรายงานนำเสนอ
  5. การสร้างเครื่องมือและเก็บข้อมูล
  6. การเขียนรายละเอียดโครงการประเมิน

ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เอกชน บุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ  และผู้สนใจทั่วไป

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีเวลาในเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลาการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จะได้รับวุฒิบัตรจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด พรมจุ้ย

อดีตอาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เคยดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่าย การศึกษา และสนับสนุนการเรียนรู้

มีความเชี่ยวชาญด้านการ สถิติ วิจัย การวัดและประเมิน   โดยเขียนตำราระดับอุดมศึกษามากกว่า 10 ชุดวิชา และตำราประกอบการอบรมเทคนิคการประเมินโครงการ และทำงานวิจัย เช่น
– การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจังหวัดนนทบุรี (2551)
– การมีส่วร่วมของภาคีเครือข่ายในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชากรวัยแรงงานตาม Roadmap การศึกษานอกโรงเรียน (2551)
– การวิจัยการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเทียบโอนผลการศึกษา (2550)
– การประเมินผลแผนการเรียนรู้สู่สุขภาวะของ สสส. (2551)
– การประเมินโครงการประชุมทางวิชาการเปิดขอบฟ้าคุณธรรมจริยธรรม (2551)