หลักสูตร Easy Canva เพื่อการออกแบบและประชาสัมพันธ์

รุ่นที่ 4  วันที่ 16 พฤษภาคม 2567
รุ่นที่ 5  วันที่ 22 สิงหาคม 2567

ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน

รูปแบบการจัด : เผชิญหน้า (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มสธ.)

ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท

การชำระค่าลงทะเบียน : โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย
สาขาเมืองทองธานี ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เลขที่บัญชี 147-0-24140-4
พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงินและใบสมัครเข้ารับการอบรมทาง
e-mail : oce.training@stou.ac.th หรือ LINE ID : 0871001800

**ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด
ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลา

1. หลักการพื้นฐาน องค์ประกอบการออกแบบงานกราฟิก
2. การออกแบบงานกราฟิกด้วย Canva
3. การออกแบบโปสเตอร์ และงานอินโฟกราฟิกด้วย Canva
4. การออกแบบงานคลิปวิดีโอด้วย Canva

ผู้สนใจทั่วไป (มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์)

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลาการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จะได้รับหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ