หลักสูตร การเขียนงานเชิงวิชาการ

รุ่นที่ 2   วันที่ 21 – 23 สิงหาคม 2567

ระยะเวลาการฝึกอบรม 3 วัน

รูปแบบการจัด : เผชิญหน้า (อาคารสัมมนา มสธ.)

ค่าลงทะเบียน 5,500 บาท
(ชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการจัดอบรม 7 วัน  ลดเหลือ 5,300 บาท)

การชำระค่าลงทะเบียน : โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย
สาขาเมืองทองธานี ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เลขที่บัญชี 147-0-24140-4
พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงิน และใบสมัครเข้ารับการอบรมทาง
e-mail : oce.training@stou.ac.th หรือทาง LINE ID : 0871001800

**ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด
ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลา

 

1. หลักการเขียนงานวิชาการและงานกึ่งวิชาการ
2. การเขียนหนังสือและตำรา
3. การเขียนโครงร่างงานวิจัย การเขียนรายงานวิจัย
4. การเขียนบทความวิชาการ บทความวิจัย
5. การเขียนคู่มือ
6. การเขียนงานกึ่งวิชาการ การเขียนรายงาน การเขียนบทสรุปสำหรับผู้บริหาร การเขียนบทความสารคดี บทความแสดงทรรศนะ

นักวิชาการ บุคลากรสายปฏิบัติการ และสายสนับสนุนวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลาการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จะได้รับวุฒิบัตรจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  สังข์ศรี

รองศาสตราจารย์นภาลัย  สุวรรณธาดา