หลักสูตร การใช้โปรแกรม SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

รุ่นที่ 65  วันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2567
รุ่นที่ 66  วันที่ 7 – 8 กันยายน 2567

ระยะเวลาการฝึกอบรม 2 วัน

รูปแบบการจัด : เผชิญหน้า (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มสธ.)

ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท

การชำระค่าลงทะเบียน : โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย
สาขาเมืองทองธานี ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เลขที่บัญชี 147-0-24140-4
พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงิน และใบสมัครเข้ารับการอบรมทาง
e-mail : oce.training@stou.ac.th  หรือทาง LINE ID : 0871001800

**ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด
ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลา

  1. การทำความรู้จักกับโปรแกรม SPSS for Windows
  2. การเตรียมข้อมูลในการวิเคราะห์
  3. การใช้โปรแกรม SPSS for Windows ในการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบ
  4. การใช้โปรแกรม SPSS for Windows ในการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา
  5. การใช้โปรแกรม SPSS for Windows ในการวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์
  6. การใช้โปรแกรม SPSS for Windows ในการวิเคราะห์สถิตินอนพาราเมตริก
  7. การอ่านและนำเสนอผลการวิเคราะห์

บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ และมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลาการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จะได้รับหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา จันทร์คง

รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารสาธารณสุข
การบริหารโรงพยาบาล การใช้สถิติและการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS