หลักสูตร เทคนิคการบรรณาธิการงานเขียนทางวิชาการ

รุ่นที่ 2   วันที่ 7 – 9  พฤษภาคม 2567
รูปแบบการจัด : ออนไลน์ (Microsoft Teams)
ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท

รุ่นที่ 3   วันที่ 2 – 4 กันยายน 2567
รูปแบบการจัด : เผชิญหน้า (อาคารสัมมนา มสธ.)
ค่าลงทะเบียน 6,000 บาท
ชำระค่าลงทะเบียนไม่เกินวันที่ 26 สิงหาคม 2567 เหลือ 5,500 บาท

ระยะเวลาการฝึกอบรม 3 วัน

การชำระค่าลงทะเบียน : โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย
สาขาเมืองทองธานี ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เลขที่บัญชี 147-0-24140-4
พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงิน และใบสมัครเข้ารับการอบรมทาง
e-mail : oce.training@stou.ac.th หรือทาง LINE ID : 0871001800

**ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด
ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลา

  
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผลงานเขียนวิชาการ
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบรรณาธิการงานเขียนทางวิชาการ
– เทคนิคการบรรณาธิการต้นฉบับงานเขียนทางวิชาการ
– เทคนิคการบรรณาธิการรูปเล่มงานเขียนทางวิชาการ และกระบวนการจัดพิมพ์เผยแพร่
เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
– กฎหมายลิขสิทธิ์ที่บรรณาธิการควรรู้
– ถอดบทเรียนการบรรณาธิการงานเขียนทางวิชาการจากบรรณาธิการมืออาชีพ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีเวลาเข้าอบรมในระบบออนไลน์โปรแกรม Microsoft Teams
(กรณีออนไลน์)  /
เวลาเข้าอบรมในห้องฝึกอบรม (กรณีเผชิญหน้า) ไม่น้อยกว่า 80%
ของระยะเวลาการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร  จะได้รับวุฒิบัตรจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

– มีความเชี่ยวชาญด้านการเขียนตำราและหนังสือ
โดยเขียนมาแล้ว 16 เรื่อง
– ตำราการศึกษาทางไกล หน่วยงานการสอนประมาณ
130 หน่วย
– บทความวิชาการ บทความวิจัย งานวิจัย ภาษาอังกฤษ
50 เรื่อง ภาษาไทย 70 เรื่อง
– บทความวิชาการ 170 เรื่อง
– รายการวิทยุกระจายเสียง รายการวิทยุโทรทัศน์ วีดิทัศน์ และบทเรียนออนไลน์ อีกจำนวนมา

รองศาสตราจารย์.ผกามาศ  ผจญแกล้ว

รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

– Printing Technology
– Packaging Technology
– 3D Printing
– Functional Printing
– คุณภาพการพิมพ์ออฟเซตตาม ISO 12647-2
– Graphic Design
– Security Printing
– Publishing
– Printing Management
– มาตรฐานวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์