หลักสูตร  เทคนิคการสื่อสารและการประสานงาน

รุ่นที่ 1  วันที่ 2 กรกฎาคม 2567
รุ่นที่ 2  วันที่ 29 ตุลาคม 2567
ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน
รูปแบบการจัด : เผชิญหน้า (อาคารสัมมนา มสธ.)
ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท
การชำระค่าลงทะเบียน : โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย
สาขาเมืองทองธานี ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เลขที่บัญชี 147-0-24140-4
พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงิน และใบสมัครเข้ารับการอบรมทาง
e-mail : oce.training@stou.ac.th   หรือ L
INE ID : 08 7100 1800
** ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด
ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลา

1.  เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เทคนิควิธีการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  – ขั้นตอนการประสานงาน
  – แนวทางการประสานงานให้ได้งาน
  – แนวทางการประสานงานให้ได้ใจ
3. การแก้ไขปัญหา และข้อควรระวังในการสื่อสารทั่วไป และการสื่อสารผ่าน Social Media

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลาการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จะได้รับหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ ดร.นิรนาท  แสนสา

รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ความเชี่ยวชาญ : จิตวิทยา จิตวิทยาการแนะแนว
จิตวิทยาการให้คำปรึกษา การประสานงาน การสร้างเครือข่าย

รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกนารถ  บุญวัฒนะกุล

รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาต่อเนื่อง
ความเชี่ยวชาญ : ด้านการศึกษาผู้ใหญ่ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จิตวิทยาการศึกษาผู้ใหญ่
การพัฒนาบุคลิกภาพผู้ใหญ่ การประสานงาน การสร้างเครือข่าย