หลักสูตร    การปฏิบัติตามข้อบังคับ PDPA : ข้อมูลส่วนบุคคล

รุ่นที่ 1 วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

รูปแบบการจัด : เผชิญหน้า (อาคารสัมมนา มสธ.)

ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท
การชำระค่าลงทะเบียน : โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย
สาขาเมืองทองธานี ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เลขที่บัญชี 147-0-24140-4
พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงิน และใบสมัครเข้ารับการอบรมทาง
e-mail :  oce.training@stou.ac.th 
หรือ
LINE ID : 08 7100 1800
**ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด
ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลา

1. สาระสำคัญ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
2. การปฏิบัติตามข้อบังคับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลาการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จะได้รับหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ  ปิติยาศักดิ์

ศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  มีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล