หลักสูตร  การออกแบบนวัตกรรมและสื่อการสอน

รุ่นที่ 1 วันที่ 3  สิงหาคม 2567
ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน
รูปแบบการจัด : เผชิญหน้า (อาคารสัมมนา มสธ.)
ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท
การชำระค่าลงทะเบียน : โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย
สาขาเมืองทองธานี ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เลขที่บัญชี 147-0-24140-4
พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงิน และใบสมัครเข้ารับการอบรมทาง
e-mail : oce.training@stou.ac.th
หรือ LINE ID : 0871001800
** ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด
ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลา

1.  ความหมาย ความสำคัญของนวัตกรรมทางการศึกษา
2. รูปแบบของนวัตกรรมการศึกษา และ case study
3. ความคิดสร้างสรรค์
4. ขั้นตอนในการสร้างสื่อการสอน และนวัตกรรมทางการศึกษา

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลาการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จะได้รับหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อาจารย์ณัฐชยา  นรารัตน์
ประสบการณ์ปัจจุบัน
– อาจารย์พิเศษ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
– Education Consultant บริษัท คลาสวินเทคโนโลยี จำกัด
– Co-Founder บริษัท เอวาเคิล จำกัด
– ผู้ก่อตั้งเพจ Kid and Kru
– นักเขียนอิสระ

อาจารย์ธัชพัทญ์ นาคเสน
ประสบการณ์ปัจจุบัน
– ข้าราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานคร
– วิทยากร, นักออกแบบการเรียนรู้
– ผู้ร่วมก่อตั้งเพจ Kid and Kru