หลักสูตร การเขียนตำราระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ

รุ่นที่ 13  วันที่ 5 – 7 กันยายน 2565
รุ่นที่ 14  วันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2565

ระยะเวลาการฝึกอบรม 3 วัน

รูปแบบการจัด : ออนไลน์ (Microsoft Teams)

ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท (ประกอบด้วยไฟล์เอกสารและการจัดส่งวุฒิบัตร)

การชำระค่าลงทะเบียน : โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย
สาขาเมืองทองธานี ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เลขที่บัญชี 147-0-24140-4
พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงินและใบสมัครเข้ารับการอบรมทาง
E-mail : oce_03@hotmail.com หรือทาง LINE ID : 08 7100 1800

**ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด
ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลา

  1. ความรู้เกี่ยวกับตำรา และเทคนิคการเขียนตำรา
  2. การเลือกหัวข้อเรื่อง การจัดทำโครงเรื่อง และการเขียนงานวิชาการตามหลักการเขียนที่ดี
  3. กรณีศึกษา : การนำเสนอและการวิเคราะห์โครงเรื่องตำราของผู้เข้าอบรม
  4. การเขียนผลงานอย่างไรไม่ผิดจริยธรรม
  5. องค์ประกอบของตำรา การเตรียมต้นฉบับตำรา การจัดทำบรรณานุกรมและดรรชนี  ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปอย่างง่าย
  6. การประเมินตำราและถอดบทเรียนจากการเขียนการอ่าน และการประเมินตำรา

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีเวลาเข้าอบรมในระบบออนไลน์โปรแกรม Microsoft Teams ไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลาการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จะได้รับวุฒิบัตรจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

– มีความเชี่ยวชาญด้านการเขียนตำราและหนังสือ
โดยเขียนมาแล้ว 16 เรื่อง
– ตำราการศึกษาทางไกล หน่วยงานการสอนประมาณ
130 หน่วย
– บทความวิชาการ บทความวิจัย งานวิจัย ภาษาอังกฤษ
50 เรื่อง ภาษาไทย 70 เรื่อง
– บทความวิชาการ 170 เรื่อง
– รายการวิทยุกระจายเสียง รายการวิทยุโทรทัศน์ วีดิทัศน์ และบทเรียนออนไลน์ อีกจำนวนมา

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี

อดีตศาสตราจารย์เกียรติคุณประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

– มีความเชี่ยวชาญด้านการเขียนตำราและเอกสารการสอนจำนวนมาก
– บทความวิชาการและบทความวิจัย ภาษาไทยและภาษาอังกฤษกว่า 20 เรื่อง
– บทความวิจัยเผยแพร่ (กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา)
18 เรื่อง
– หัวหน้าโครงการวิจัยทั้งสิ้น 14 เรื่อง
– ผู้ร่วมโครงการวิจัย 3 เรื่อง
– รายการวิทยุกระจายเสียง รายการวิทยุโทรทัศน์ วีดิทัศน์ และบทเรียนออนไลน์ จำนวนมาก