หลักสูตร การวิจัยและพัฒนางานวิชาการ R&D

รุ่นที่ 27  วันที่ 13 – 15 พฤษภาคม 2567
รุ่นที่ 28  วันที่ 16 – 18 ตุลาคม 2567

ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท
(ชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการจัดอบรม 7 วัน  ลดเหลือ 4,300 บาท)

รูปแบบการจัด : เผชิญหน้า (อาคารสัมมนา มสธ.)

ระยะเวลาการฝึกอบรม 3 วัน

การชำระค่าลงทะเบียน : โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย
สาขาเมืองทองธานี ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เลขที่บัญชี 147-0-24140-4
พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงินและใบสมัครเข้ารับการอบรมทาง
e-mail : oce.training@hotmail.com หรือทาง LINE ID : 0871001800

**ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด
ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลา

  1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา
  2. วางแผนและออกแบบการวิจัยและพัฒนา
  3. เครื่องมือวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อวิจัย
  4. การวิเคราะห์ข้อมูล
  5. การเขียนรายงานการวิจัยและพัฒนา
  6. กรณีศึกษางานวิจัยและพัฒนางานวิชาการ
  7. สัมมนาวิพากษ์งานวิจัยและพัฒนางานวิชาการ

นักวิชาการ นักวิจัย ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ครู บุคลากรทางการศึกษา หรือผู้สนใจทั่วไป

*** ผู้เข้าอบรม จำเป็นต้องมี e-mail ของ gmail

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีเวลาในเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลาการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จะได้รับวุฒิบัตรจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ ดร.สุพักตร์ พิบูลย์

อดีตอาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มีความเชี่ยวชาญด้านการ สถิติ วิจัย การวัดและประเมิน โดยเขียนตำราระดับอุดมศึกษาถึง 14 ชุดวิชา และตำราประกอบการอบรมการวิจัยพัฒนางานบริหารและวิชาการ และทำงานวิจัย

ได้รับรางวัลและการยกย่องเชิดชูเกียรติที่สำคัญ เช่น
-ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นวิทยากร/ผู้สอนดีเด่น จากมหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2537
– เป็นผู้ร่วมริเริ่มและดำเนินการจัดตั้งสถานีโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม โรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
-ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็น “ศิษย์เก่าผู้มีผลงานดีเด่น ด้านการศึกษา” จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2550

รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด พรมจุ้ย

อดีตอาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เคยดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่าย การศึกษา และสนับสนุนการเรียนรู้

มีความเชี่ยวชาญด้านการ สถิติ วิจัย การวัดและประเมิน   โดยเขียนตำราระดับอุดมศึกษามากกว่า 10 ชุดวิชา และตำราประกอบการอบรมเทคนิคการประเมินโครงการ และทำงานวิจัย เช่น
– การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจังหวัดนนทบุรี (2551)
– การมีส่วร่วมของภาคีเครือข่ายในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชากรวัยแรงงานตาม Roadmap การศึกษานอกโรงเรียน (2551)
– การวิจัยการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเทียบโอนผลการศึกษา (2550)
– การประเมินผลแผนการเรียนรู้สู่สุขภาวะของ สสส. (2551)
– การประเมินโครงการประชุมทางวิชาการเปิดขอบฟ้าคุณธรรมจริยธรรม (2551)