หลักสูตร การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ
                  และรายงานการประชุม

รุ่นที่ 178   วันที่ 27 – 29 มีนาคม  2567
รุ่นที่ 179   วันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2567
รุ่นที่ 180   วันที่ 11 – 13 กันยายน 2567
รุ่นที่ 181   วันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2567

ระยะเวลาการฝึกอบรม 3 วัน

รูปแบบการจัด : เผชิญหน้า (อาคารสัมมนา มสธ.)

ค่าลงทะเบียน 6,000 บาท
(ชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการจัดอบรม 7 วัน ลดเหลือ 5,500 บาท)

การชำระค่าลงทะเบียน : โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย
สาขาเมืองทองธานี ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เลขที่บัญชี 147-0-24140-4
พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงิน และใบสมัครเข้ารับการอบรมทาง
e-mail : oce.training@stou.ac.th หรือ LINE ID : 08 7100 1800

**ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด
ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลา

1. การเขียนหนังสือราชการและหนังสือโต้ตอบ
– หลักการเขียนและการเพิมพ์หนังสือตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
– การเขียนบันทึกเสนอที่มีประสิทธิภาพ ผู้บังคับบัญชาตัดสินใจสั่งการได้ง่าย

2. การใช้ภาษาในการเขียนหนังสือราชการ
– การใช้คำและประโยค
– การเขียนย่อหน้า เว้นวรรค การตัดคำระหว่างบรรทัด
– การใช้ศัพท์เฉพาะ และการเขียนคำที่มาจากภาษาต่างประเทศ

3. การเขียนรายงานการประชุม
– การเขียนรายงานการประชุม ตามรูปแบบสำนักนายกรัฐมนตรี
– การจดรายงานการประชุมตามรูปแบบและระเบียบวาระที่ถูกต้อง
– ทักษะการจับประเด็นและสรุปใจความสำคัญ

ข้าราชการ  พนักงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน  และผู้สนใจทั่วไป

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลาการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จะได้รับวุฒิบัตรจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์นภาลัย  สุวรรณธาดา

อดีตรองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มีความเชี่ยวชาญด้านการใช้ภาษาไทย
การเขียนตำราภาษาไทย โดยเขียนตำราระดับอุดมศึกษา
ถึง 24 ชุดวิชา และตำราประกอบการอบรมหนังสือราชการ และการเขียนผลงานวิชาการ

เป็นผู้สร้างหลักสูตร เขียนตำรา และเป็นวิทยากรอบรม หลักสูตร การเขียนผลงานวิชาการ และหลักสูตร การเขียนหนังสือราชการ และรายงานการประชุม ให้แก่ภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ มาตลอดถึง 40 ปี จนมีผู้สำเร็จการอบรมไปแล้วมากกว่า 3,000 รุ่น