หลักสูตร นักกฎหมายปกครองภาครัฐ

รุ่นที่ 11  วันที่ 10 – 31 มกราคม 2567

รูปแบบการจัด : ทางไกล (ศึกษาเนื้อหา และทำกิจกรรมบนอินเทอร์เน็ต
ตามเวลาที่ท่านสะดวก แต่ต้องอยู่ในช่วงวันที่ 10 -31 มกราคม 2567)

ค่าลงทะเบียน 700 บาท

การชำระค่าลงทะเบียน : โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย
สาขาเมืองทองธานี ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เลขที่บัญชี 147-0-24140-4 
พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงินและใบสมัครเข้ารับการอบรมทาง
E-mail : oce_03@hotmail.com หรือทาง LINE ID : 08 7100 1800

**ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลา

  1. การกระทำทางปกครอง
  2. รูปแบบการกระทำทางปกครอง (คำสั่งทางปกครอง สัญญาทางปกครอง)
  3. หลักกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องคำสั่งทางปกครอง
ผู้สนใจทั่วไป (มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น เนื่องจากเป็นการศึกษาเนืื้อหา
และทำกิจกรรมบนอินเทอร์เน็ต)

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าศึกษาเนื้อหา และทำกิจกรรม / แบบทดสอบ ผ่านตามเกณฑ์
ภายในเวลาที่กำหนด จะได้รับหนังสือรับรอง (ไฟล์) จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิงครัต  ดลเจิม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 

มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายมหาชน กฎหมายปกครอง
กฎหมายแพ่ง (บุคคล นิติกรรม สัญญา)