หลักสูตร นักกฎหมายปกครองภาครัฐ

รุ่นที่ 12  วันที่ 1 – 25 กรกฎาคม 2567

รูปแบบการจัด : ทางไกล
(ศึกษาเนื้อหา และทำกิจกรรมบนอินเทอร์เน็ต
ในเวลาใดก็ได้ที่ท่านสะดวก ไม่จำเป็นต้องเข้าระบบทุกวัน
แต่ต้องอยู่ในช่วงวันที่ 1 – 25 กรกฎาคม 2567)

ค่าลงทะเบียน 700 บาท

การชำระค่าลงทะเบียน : โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย
สาขาเมืองทองธานี ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เลขที่บัญชี 147-0-24140-4 
พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงินและใบสมัครเข้ารับการอบรมทาง
e-mail : oce.training@stou.ac.th หรือทาง LINE ID : 08 7100 1800

**ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลา

  1. ลักษณะของการกระทำทางปกครอง
  2. รูปแบบการกระทำทางปกครอง
  3. หลักกฎหมายที่เกี่ยวกับการกระทำทางปกครอง
ผู้สนใจทั่วไป (มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น เนื่องจากเป็นการศึกษาเนืื้อหา
และทำกิจกรรมบนอินเทอร์เน็ต)

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าศึกษาเนื้อหา และทำกิจกรรม / แบบทดสอบ ผ่านตามเกณฑ์
ภายในเวลาที่กำหนด จะได้รับหนังสือรับรอง (ไฟล์) จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิงครัต  ดลเจิม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 

มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายมหาชน กฎหมายปกครอง
กฎหมายแพ่ง (บุคคล นิติกรรม สัญญา)