หลักสูตร   กฎหมายควรรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินและที่ดิน

รุ่นที่ 1  วันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2567

รูปแบบการจัด : ทางไกล (e-Training)
(ศึกษาเนื้อหา และทำกิจกรรมบนอินเทอร์เน็ต
ในเวลาใดก็ได้ที่ท่านสะดวก ไม่จำเป็นต้องเข้าระบบทุกวัน
แต่ต้องอยู่ในช่วงวันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2567)

ค่าลงทะเบียน 700 บาท

การชำระค่าลงทะเบียน : โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย
สาขาเมืองทองธานี ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เลขที่บัญชี 147-0-24140-4 
พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงินและใบสมัครเข้ารับการอบรมทาง
e-mail : oce.training@stou.ac.th หรือทาง LINE ID : 08 7100 1800

**ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลา

  1. ความหมาย ประเภทและความเกี่ยวพันของทรัพย์สิน
  2. กรรมสิทธิ์กับสิทธิครอบครอง
  3. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับบ้านใกล้เรือนเคียง
  4. ภาระจำยอมกับทางจำเป็น
  5. ที่ดินของรัฐ
  6. ที่ดินของเอกชน
ผู้สนใจทั่วไป (มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น เนื่องจากเป็นการศึกษาเนืื้อหา
และทำกิจกรรมบนอินเทอร์เน็ต)

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าศึกษาเนื้อหา และทำกิจกรรม / แบบทดสอบ ผ่านตามเกณฑ์
ภายในเวลาที่กำหนด จะได้รับหนังสือรับรอง (ไฟล์) จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ศาสตราจารย์วิกรณ์  รักษ์ปวงชน

อดีตศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มีความเชี่ยวชาญเรื่องกฎหมายทรัพย์สิน  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์