รายวิชา ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic English)

รูปแบบการเรียน : ออนไลน์

จัดโดย สาขาวิชานิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1. Academic Reading
    TOPIC 01: Bottom up
    TOPIC 02: Top down
    TOPIC 03: Reading a   Longer Text
    TOPIC 04: Reading a Textbook Chapter
    TOPIC 05: Reading a Research Article
    TOPIC 06: Basic Patterns of Text Organization Listing
    TOPIC 07: Basic Patterns of Text Organization Sequence
    TOPIC 08: Basic Patterns of Text Organization Process
    TOPIC 09: Basic Patterns of Text Organization Comparison
    TOPIC 10: Basic Patterns of Text Organization Cause Effect
    TOPIC 11: Basic Patterns of Text Organization Problem Solution
    TOPIC 12: Basic Patterns of Text Organization Extended Explanation
2. Academic Writing
    TOPIC 01 : Audience
    TOPIC 02 : Purpose and Organization
    TOPIC 03 : Formal Language
    TOPIC 04 : Common Tenses
    TOPIC 05 : Contractions
    TOPIC 06 : Personal Pronouns
    TOPIC 07 : Ad Verbs
    TOPIC 08 : Appropriate Voice
    TOPIC 09 : Hedge
    TOPIC 10 : Summarize
    TOPIC 11 : Evaluative
    TOPIC 12 : Lessons
    TOPIC 13 : Lessons Review
    TOPIC 14 : Similarity Difference
    TOPIC 15 : Cause Effect
    TOPIC 16 : Organize Idea
    TOPIC 17 : Extended explanation
    TOPIC 18 : [Tips] What do professional writers normally do?

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เรียนจบแล้วได้รับประกาศนียบัตร จาก มสธ.  สามารถเก็บสะสมหน่วยกิตในระบบคลังหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม  สำนักการศึกษาต่อเนื่อง  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช