650011 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว

จำนวน 10 ชั่วโมงการเรียนรู้

รูปแบบการเรียน : ออนไลน์

จัดโดย สาขาวิชานิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายวิชานี้ผู้เรียนจะได้รับความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับการระบุตัวอักษรตามระบบพินอิน และประสมเสียงคําง่าย ๆ ตามหลักการ เช่น ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของคํา กลุ่มคํา และประโยค หลักการเขียนอักษรจีนและคําศัพท์ง่าย ๆ บอกความเหมือน หรือความแตกต่างของเสียงตัวอักษร คํา กลุ่มคํา ประโยค และข้อความของภาษาจีนกับภาษาไทย รวมถึงผู้เรียน สามารถสื่อสารและนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้

กลุ่มบุคคลทั่วไปที่สนใจพัฒนาด้านภาษาจีน และกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่มีการเรียนด้านภาษาจีน

เรียนจบแล้วได้รับประกาศนียบัตร จาก มสธ.  สามารถเก็บสะสมหน่วยกิตในระบบคลังหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม  สำนักการศึกษาต่อเนื่อง  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช