รายวิชา สีสันภาษาจีน ภาคคติความเชื่อและวัฒนธรรมความเป็นอยู่

จำนวน 15 ชั่วโมงการเรียนรู้

รูปแบบการเรียน : ออนไลน์

จัดโดย สาขาวิชาศิลปศาสตร์ ร่วมกับ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เรียนรู้ภาษาจีนผ่านคติความเชื่อและวัฒนธรรมความเป็นอยู่

หน่วยการเรียนรู้ที่ 01 คติความเชื่อ  ประกอบด้วยหัวข้อ

 1. เงินทองไหลมาเทมา
 2. ชุดคำกลอนบนประตู ชุดคำกลอนในเทศกาลตรุษจีน  
 3. ฮกลกซิ่ว  
 4. มังกร  
 5. สัตว์นำโชค สิ่งมงคลนำโชค  
 6. ที่มาที่ไป  
 7. ไหว้ กราบไหว้  
 8. เป็นของ เกิดปีนักษัตร  
 9. ศาลหลักเมือง  
 10. ทำนายทายทัก  

หน่วยการเรียนรู้ที่ 02 วัฒนธรรมความเป็นอยู่  ประกอบด้วยหัวข้อ  

 1. อยู่อาศัย  
 2. จารีตประเพณี  
 3. ต้อนรับ เลี้ยงดูปูเสื่อ  
 4. ชุดกี่เพ้า  
 5. ถ้าหาก 
 6. ศิลปวิทยาการหกแขนง  
 7. ถือกำเนิด ต้นกำเนิด  
 8. สังคม  
 9. เครื่องดนตรี  
 10. เพลงพื้นเมือง

ผู้สนใจทั่วไป

เรียนจบแล้วได้รับประกาศนียบัตร จาก มสธ.  สามารถเก็บสะสมหน่วยกิตในระบบคลังหน่วยกิตของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม  สำนักการศึกษาต่อเนื่อง  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช