วิทยากรและเจ้าหน้าที่

อาจารย์ยุทธนา แก้วคำ
โรงแรมตวันนา (I-SERVE School)
อาจารย์วัลลภ ช่องสาร
โรงแรมตวันนา (I-SERVE School)
นายจักรี สวัสดิมงคล
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โทร 02 504 7418
นางวาณี แม้นพิกุลแก้ว
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โทร 02 504 7418
นายหัสนัย ริยาพันธ์
สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โทร 02 504 7720

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม​

รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร ศิลปะการทำกาแฟ Basic Barista (BB) รุ่นที่ 1