รายวิชา การส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ (DIL)

จำนวน 10 ชั่วโมงการเรียนรู้

รูปแบบการเรียน : ออนไลน์

จัดโดย สาขาวิชานิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Module บทนำ: หลักการสำคัญของการสื่อสารยุคดิจิทัล (UNESCO, 2008)

Module 1 : รู้หลักการของการเท่าทันสื่อและสารสนเทศในยุคการสื่อสารดิจิทัลในบริบทของภาพรวม: การเข้าถึง การใช้ประโยชน์ และความปลอดภั

Module 2 : รู้จัก เข้าใจ และสามารถใช้สื่อสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างสร้างสรรค์: รู้ ทักษะ และสร้างสรรค์

Module 3 : รู้จัก เข้าใจ และสามารถใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการค้นคว้า และเรียนรู้ออนไลน์ด้วยตนเอง

Module 4 : รู้จัก เข้าใจ และสามารถใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการซื้อขายออนไลน์ และการเป็นผู้ประกอบการออนไลน์ได้ในเบื้องต้น (digital entrepreneur

Module 5 : รู้จัก เข้าใจ และสามารถป้องกันตนเองจากเกมออนไลน์ การพนันออนไลน์ และสื่อออนไลน์อื่น ๆ ที่ไม่เหมาะสม เช่น สื่อลามกอนาจาร สื่อรุนแรงประเภทต่าง ๆ

Module 6 : รู้จัก เข้าใจ และสามารถปกป้องตนเองเกี่ยวกับสื่อดิจิทัลได้: กฎหมายดิจิทัล สิทธิ ความรับผิดชอบ ข้อควรระวังและการป้องกัน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เรียนจบแล้วได้รับประกาศนียบัตร จาก มสธ.  สามารถเก็บสะสมหน่วยกิตในระบบคลังหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม  สำนักการศึกษาต่อเนื่อง  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช