รายวิชา นักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระดับ 4

จำนวน 72 ชั่วโมงการเรียนรู้

รูปแบบการเรียน : ออนไลน์

จัดโดย สาขาวิชานิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  1. หลักการ ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เนื้อหาประกอบด้วย ภาพรวมของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โครงสร้างพื้นฐานของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  2. การวางแผน ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เนื้อหาประกอบด้วย รูปแบบและแนวความคิดในการดำเนินธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์การพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
    3. การแก้ปัญหา ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เนื้อหาประกอบด้วย ระบบการชําระเงินและการตลาดสำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  การโฆษณาและการตลาดบนโลกดิจิตอล
  3. IT และภาษา ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เนื้อหาประกอบด้วย การโฆษณาและการตลาดบนโลกดิจิตอล การใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาอาเซียนสำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  4. การควบคุม และจัดการ ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เนื้อหาประกอบด้วย ควบคุมการขายสินค้าบนอินเทอร์เน็ตกฎหมายการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

นักศึกษาระดับ ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล  ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล: พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ประชาชนทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับนักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

เรียนจบแล้วได้รับประกาศนียบัตร จาก มสธ.  สามารถเก็บสะสมหน่วยกิตในระบบคลังหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม  สำนักการศึกษาต่อเนื่อง  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช