รายวิชา ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระดับ 1-2

จำนวน 200 ชั่วโมงการเรียนรู้

รูปแบบการเรียน : ออนไลน์

จัดโดย  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ร่วมกับมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.)  

หมวดวิชา 1 ความรู้ทั่วไปสำหรับการดูแลผู้สูงอายุ
     1. การดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม

หมวดวิชา 2 ความรู้และทักษะด้านการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ
     1. การดูแลโภชนาการฯ
     2. การจัดสภาพแวดล้อมที่ดี ฯ
     3. การส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุฯ

หมวดวิชา 3 ความรู้และทักษะด้านการประเมินการปฐมพยาบาล และการจัดการผู้สูงอายุในภาวะฉุกเฉิน
     1. การประเมินสัญญาณชีพ การใช้ยา และการป้องกันการติดเชื้อฯ
     2. การปฐมพยาบาลผู้สูงอายุ
     3. การจัดการภาวะฉุกเฉินในผู้สูงอายุ

หมวดวิชา 4 ความรู้และทักษะด้านการดูแลและฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุ
     1. การดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคลและการเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
     2. ภูมิปัญญาไทยกับการดูแลผู้สูงอายุสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
     3. การดูแลระบบทางการหายใจ ระบบทางเดินอาหารฯ 
     4. โรคเรื้อรังและกลุ่มอาการที่พบบ่อยฯ 

หมวดวิชา 5 ความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ 
     1. การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการติดต่อสื่อสารและการสร้างสรรค์งานฯ 

หมวดวิชา 6 บทบาทหน้าที่ กฎหมาย และการจัดการการเงินสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
     1. บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบฯ 
     2. กฎหมายแรงงานฯ 
     3. ความรู้เรื่องการเงินฯ 

ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ นักศึกษาพยาบาลและนักศึกษาสาธารณสุข และผู้สนใจทั่วไป

เรียนจบแล้วได้รับประกาศนียบัตร จาก มสธ.  สามารถเก็บสะสมหน่วยกิตในระบบคลังหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม  สำนักการศึกษาต่อเนื่อง  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช