หลักสูตร การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ให้เด็ก

รุ่นที่ 19  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2567

รูปแบบการจัด : ทางไกล (ศึกษาเนื้อหา และทำกิจกรรมบนอินเทอร์เน็ต
ตามเวลาที่ท่านสะดวก แต่ต้องอยู่ในช่วงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2567)

ค่าลงทะเบียน 700 บาท

การชำระค่าลงทะเบียน : โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย
สาขาเมืองทองธานี ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เลขที่บัญชี 147-0-24140-4
พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงินและใบสมัครเข้ารับการอบรมทาง
E-mail : oce_03@hotmail.com หรือทาง LINE ID : 08 7100 1800

**ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลา

 
  1. รู้จักกับความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) กันก่อน
  2. ว่าด้วยเรื่องของ IQ และ EQ
  3. ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้ปกครองเด็ก
  4. ผู้ปกครองเด็กกับการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของตนเอง
  5. การสร้างความฉลาดทางอารมณ์ให้กับลูกวัยเด็ก
  6. การสร้างความฉลาดทางอารมณ์ให้กับลูกวัยรุ่น

ผู้สนใจทั่วไป

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ทำกิจกรรมครบถ้วน และผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด
จะได้รับหนังสือรับรอง (ไฟล์) จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ ดร.ประดินันท์  อุปรมัย

อดีตรองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ และ 
อดีตผู้อำนวยการสำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 

มีความเชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการศึกษา การแนะแนว
การปรึกษาเชิงจิตวิทยา

รองศาสตราจารย์ ดร.นิธิพัฒน์  เมฆขจร

รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 

มีความเชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา จิตวิทยาการแนะแนว จิตวิทยาการให้คำปรึกษา