หลักสูตร การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ให้เด็ก

รุ่นที่ 17  วันที่ 1 – 25 กรกฎาคม 2565

ระยะเวลาการฝึกอบรม 25 วัน

รูปแบบการจัด : ศึกษาเนื้อหาสาระและทำกิจกรรมบนอินเทอร์เน็ต

ค่าลงทะเบียน 700 บาท

การชำระค่าลงทะเบียน : โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย
สาขาเมืองทองธานี ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เลขที่บัญชี 147-0-24140-4
พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงินและใบสมัครเข้ารับการอบรมทาง
E-mail : oce_03@hotmail.com หรือทาง LINE ID : 08 7100 1800

**ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลา

 
  1. รู้จักกับความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) กันก่อน
  2. ว่าด้วยเรื่องของ IQ และ EQ
  3. ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้ปกครองเด็ก
  4. ผู้ปกครองเด็กกับการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของตนเอง
  5. การสร้างความฉลาดทางอารมณ์ให้กับลูกวัยเด็ก
  6. การสร้างความฉลาดทางอารมณ์ให้กับลูกวัยรุ่น

ผู้สนใจทั่วไป

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ทำกิจกรรมครบถ้วน และผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด จะได้รับหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ ดร.ประดินันท์  อุปรมัย

อดีตรองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ และ 
อดีตผู้อำนวยการสำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 

มีความเชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการศึกษา การแนะแนว
การปรึกษาเชิงจิตวิทยา

รองศาสตราจารย์ ดร.นิธิพัฒน์  เมฆขจร

รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 

มีความเชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา จิตวิทยาการแนะแนว จิตวิทยาการให้คำปรึกษา