หลักสูตร การวิจัยในชั้นเรียน

รุ่นที่ 11  วันที่ 1 – 25 มีนาคม 2565

ระยะเวลาการฝึกอบรม 25 วัน

รูปแบบการจัด : ศึกษาเนื้อหาสาระและทำกิจกรรมบนอินเทอร์เน็ต

ค่าลงทะเบียน 700 บาท

การชำระค่าลงทะเบียน : โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย
สาขาเมืองทองธานี ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เลขที่บัญชี 147-0-24140-4
พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงินและใบสมัครเข้ารับการอบรมทาง
E-mail : oce_03@hotmail.com หรือทาง LINE ID : 08 7100 1800

**ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลา

 
  1. แนวคิดการวิจัยในชั้นเรียน
  2. การวางแผนการทำวิจัยในชั้นเรียน
  3. การเขียนโครงการวิจัย

ครู  อาจารย์  บุคลากรทางการศึกษา

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ทำกิจกรรมครบถ้วน และผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด จะได้รับหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์  จินดานุรักษ์

รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มีความเชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน
วิทยาศาสตร์ศึกษา การพัฒนากระบวนการคิด
การวิจัยในชั้นเรียน การประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง
การจัดการรียนการสอนคณิตศาสตร์
การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์