หลักสูตร การวิจัยในชั้นเรียน

รุ่นที่ 13  วันที่ 5 – 30 เมษายน 2567

รูปแบบการจัด : ทางไกล (ศึกษาเนื้อหา และทำกิจกรรมบนอินเทอร์เน็ต
ตามเวลาที่ท่านสะดวก แต่ต้องอยู่ในช่วงวันที่ 5 – 30 เมษายน 2567)

ค่าลงทะเบียน 700 บาท

การชำระค่าลงทะเบียน : โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย
สาขาเมืองทองธานี ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เลขที่บัญชี 147-0-24140-4
พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงินและใบสมัครเข้ารับการอบรมทาง
E-mail : oce_03@hotmail.com หรือทาง LINE ID : 08 7100 1800

**ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลา

 
  1. แนวคิดการวิจัยในชั้นเรียน
  2. การวางแผนการทำวิจัยในชั้นเรียน
  3. การเขียนโครงการวิจัย

ครู  อาจารย์  บุคลากรทางการศึกษา

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ทำกิจกรรมครบถ้วน และผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด
จะได้รับหนังสือรับรอง (ไฟล์) จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์  จินดานุรักษ์

รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มีความเชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน
วิทยาศาสตร์ศึกษา การพัฒนากระบวนการคิด
การวิจัยในชั้นเรียน การประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง
การจัดการรียนการสอนคณิตศาสตร์
การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์