สำนักการศึกษาต่อเนื่องได้รับการจัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งสำนักการศึกษาต่อเนื่อง มสธ. พ.ศ. 2531 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2531 เพื่อทำหน้าที่ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เช่น การส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
โครงการสัมฤทธิบัตร 
การเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนผ่านสื่อต่างๆ การจัดอภิปราย การจัดสัมมนา การจัดนิทรรศการ การสาธิต การแสดง
การจัด
กิจกรรมในชุมชนท้องถิ่น การจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ทั้งวิชาการและวิชาชีพให้แก่ ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ วิสาหกิจ และเอกชน การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยที่เป็นสหวิทยาการในอุทยานการศึกษาให้ผู้สนใจสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง เพื่อเพิ่มความรู้พัฒนาคุณภาพชีวิต และการงานรวมถึงการจัดกิจกรรมนันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม งานประเพณีในเทศกาลต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

พันธกิจ (Mission)

M1 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการฝึกอบรม
M2 พัฒนาทุนมนุษย์สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต
M3 สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สากล

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ องค์กรชั้นนำด้านการฝึกอบรม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
และศิลปวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน”

ค่านิยมหลัก (Core Value)

CV1 คุณภาพ
CV2 ประทับใจ
CV3 มืออาชีพ

สภาพแวดล้อมขององค์กร

การจัดฝึกอบรมโครงการสัมฤทธิบัตรการทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรมการบริการทางวิชาการรูปแบบอื่นๆ
- หน่วยงานภาครัฐ
- หน่วยงานภาคเอกชน
- หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
- ผู้สนใจทั่วไป
- ผู้สนใจทั่วไป
- นักศึกษา มสธ.
- นักเรียน / นักศึกษา
สถาบันการศึกษาอื่นๆ
- บุคลากร มสธ.
- นักศึกษา มสธ.
- ผู้สนใจทั่วไปในเขตพื้นที่
รับผิดชอบของศูนย์
วิทยพัฒนา มสธ. 10 แห่ง
- ผู้สนใจทั่วไป
- เผยแพร่บทความ
- รายการวิทยุกระจายเสียง