รายวิชา ICTEZ เทคโนโลยีง่ายกว่าที่คิด

จำนวน 10 ชั่วโมงการเรียนรู้

รูปแบบการเรียน : ออนไลน์

จัดโดย สาขาวิชานิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  1. Basic ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้สนับสนุนการเรียนรู้แบบออนไลน์
  2. Essential Application ที่จำเป็นต้องรู้ สู่การทำงานอย่างมืออาชีพ
  3. Edutainment : การสร้างสรรค์สื่ออย่างสนุก ทุกการนำเสนอเท่าทันยุคสมัย
  4. Communication : การสื่อสารไร้พรมแดนกับการเรียนรู้ที่ไม่จำกัด

ผู้สูงอายุ ประชาชนทั่วไปที่สนใจ เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรพัฒนาในลักษณะต่างๆ อาทิ เครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุ สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย

เรียนจบแล้วได้รับประกาศนียบัตร จาก มสธ.  สามารถเก็บสะสมหน่วยกิตในระบบคลังหน่วยกิตของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม  สำนักการศึกษาต่อเนื่อง  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช