รายวิชา ทักษะการรู้สารสนเทศเพื่อการค้นคว้าทางวิชาการ

จำนวน  2.30 ชั่วโมงการเรียนรู้

รูปแบบการเรียน : ออนไลน์

โดย  สำนักบรรณสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทักษะการรู้สารสนเทศทางวิชาการ  ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของการรู้สารสนเทศ ทักษะการรู้สารสนเทศทางวิชาการ
  2. การวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศทางวิชาการ ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของความต้องการสารสนเทศ การกำหนดความต้องการสารสนเทศทางวิชาการ
  3. การคัดเลือกแหล่งสารสนเทศ และทรัพยากรสารสนเทศทางวิชาการ ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับประเภทของแหล่งสารสนเทศ และทรัพยากรสารสนเทศทางวิชาการ การคัดเลือกแหล่งสารสนเทศ และทรัพยากรสารสนเทศทางวิชาการ
  4. กระบวนการแสวงหาสารสนเทศทางวิชาการ ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับการกำหนดการค้นสารสนเทศทางวิชาการ เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศทางวิชาการ
  5. การประเมินค่าสารสนเทศทางวิชาการ ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับความสำคัญของการประเมินสารสนเทศทางวิชาการ เกณฑ์การประเมินสารสนเทศทางวิชาการ
  6. จริยธรรมในการใช้สารสนเทศทางวิชาการ ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายและจริยธรรมในการใช้สารสนเทศทางวิชาการ เครื่องมือการอ้างอิงและการจัดการบรรณานุกรม

นิสิต  นักศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา  และประชาชนผู้สนใจทั่วไป

เรียนจบแล้วได้รับประกาศนียบัตร จาก มสธ.  สามารถเก็บสะสมหน่วยกิตในระบบคลังหน่วยกิตของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม  สำนักการศึกษาต่อเนื่อง  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช