รายวิชา ผู้ประกอบการสตรีชาติพันธุ์ (MOOC ชาติพันธุ์)

รูปแบบการเรียน : ออนไลน์

จัดโดย สาขาวิชานิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Module 1 : Gender Sensitization and Education  เนื้อหาประกอบด้วย เพศและเพศสภาพ การแบ่งงานกันทำระหว่างเพศ  เพศสภาพและโอกาสทางการศึกษา  ความสัมพันธ์เชิงอำนาจหญิงชาย  การมีส่วนร่วมของผู้หญิง

Module 2 : Self  Identity and Self Sufficiency  เนื้อหาประกอบด้วย  การวิเคราะห์อัตลักษณ์และความหมายปฎิทินวัฒนธรรม  การทำปฎิทินวัฒนธรรม  วิเคราะห์เพศสภาพ  การคิดคำนวณ

Module 3 : Mother Tongue Based Learning  เนื้อหาประกอบด้วย  นิยามและความสำคัญของภาษาแม่  การพัฒนาระบบตัวเขียน  การประเมินการเรียนรู้หนังสือโดยใช้ภาษาแม่ของกลุ่มชาติพันธุ์  การทดลองการร้อยเรียงประโยคภาษาแม่ผ่านการผลิตสื่อ Big Book

Module 4 : Smart IT  เนื้อหาประกอบด้วย  ความสำคัญของเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน  โลกของสื่อสังคม (Social Media) และ เครือข่ายสังคม (Social Network)  การใช้งานเครือข่ายสังคม (Facebook, Line, Youtube)  ข้อควรปฎิบัติในการรู้เท่าทันสื่อ รู้ทันตัวเอง ก่อนโพสต์ ไลค์ แชร์

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เรียนจบแล้วได้รับประกาศนียบัตร จาก มสธ.  สามารถเก็บสะสมหน่วยกิตในระบบคลังหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม  สำนักการศึกษาต่อเนื่อง  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช