บาลีออนไลน์ (Pali Online)

จำนวน 210 ชั่วโมงการเรียนรู้ (14 หน่วยกิต)

รูปแบบการเรียน : ออนไลน์

จัดโดย สาขาวิชานิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

     มีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับการศึกษาอักขรวิธีวิธีอ่านภาษาบาลีตามหลักสมัญญาภิธาน และสนธิ ให้รู้ ฐาน กรณ์ การออกเสียง ตัวสังโยค การต่ออักษรด้วยวิธีสนธิกิริโยปกรณ์ต่างๆ  ประกอบด้วย
1. บาลีไวยากรณ์  จำนวน 120 ชั่วโมงการเรียนรู้  เนื้อหาประกอบด้วย
     1.1 สมัญญาภิธาน  (30 ชั่วโมงการเรียนรู้)
     1.2 ศึกษานาม ลิงค์ วจนะ วิภัตติ การันต์ สังขยา และอัพพยศัพท์  (30 ชั่วโมงการเรียนรู้)
     1.3 ศึกษากิริยาอาขยาต นามกิตต์  กิริยากิตก์  (30 ชั่วโมงการเรียนรู้)
     1.4 ศึกษาบทสมาส และตัทธิต(30 ชั่วโมงการเรียนรู้)

  1. แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี จำนวน 90 ชั่วโมงการเรียนรู้ เนื้อหาประกอบด้วย
    2.1 ศึกษาและฝึกการแต่ง-แปล ประโยคต่าง ๆ โดยใช้หนังสือธัมมปทัฏฐกถาภาค 1 (30 ชั่วโมงการเรียนรู้)
    2.2 ศึกษาและฝึกการแต่ง-แปล ประโยคต่าง ๆ โดยใช้หนังสือธัมมปทัฏฐกถาภาค 2-3 (30 ชั่วโมงการเรียนรู้)
    2.3 ศึกษาและฝึกการแต่ง-แปล ประโยคต่าง ๆ โดยใช้หนังสือธัมมปทัฏฐกถาภาค 4-6 (30 ชั่วโมงการเรียนรู้)

นักเรียน นักศึกษา  พระภิกษุ สามเณร และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เรียนจบแล้วได้รับประกาศนียบัตร จาก มสธ.  สามารถเก็บสะสมหน่วยกิตในระบบคลังหน่วยกิตของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม  สำนักการศึกษาต่อเนื่อง  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช