หลักสูตร การเขียนผลงานวิชาการและบทความ

รุ่นที่ 48   วันที่ 20 – 21 ธันวาคม 2564

ระยะเวลาการฝึกอบรม 2 วัน

รูปแบบการจัด : เผชิญหน้า

ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท 
(ชำระค่าลงทะเบียนไม่เกินวันที่ 13 ธันวาคม 2564 เหลือ 4,000 บาท)

การชำระค่าลงทะเบียน : โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย
สาขาเมืองทองธานี ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เลขที่บัญชี 147-0-24140-4 
พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงิน และใบสมัครเข้ารับการอบรมทาง
E-mail : oce_03@hotmail.com หรือทาง LINE ID : 08 7100 1800

**ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด
ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลา

 

1. ประเภท หลักการ และการใช้ภาษาในการเขียนผลงานวิชาการ

2. การเขียนตำรา บทความวิชาการ บทความทั่วไป

3. การเขียนโครงร่างการวิจัย รายงานการวิจัย และบทความวิจัย

อาจารย์ นักวิชาการ ผู้สร้างผลงานเพื่อเลื่อนระดับ บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน และผู้สนใจทั่วไป

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลาการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จะได้รับหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  สังข์ศรี

ศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มีความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาทางไกล การเขียนตำรา
การวางแผนการศึกษานอกโรงเรียน การจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน การรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือ  เทคนิคการเขียนเชิงวิชาการ การเขียนบทความวิชาการ การเขียนโครงร่างการวิจัย รายงานการวิจัย และบทความวิจัย