หลักสูตร พัฒนาศักยภาพการจดบันทึกและนำเสนออย่างมีพลัง
                  ด้วยเทคนิค Visual Note

รุ่นที่ 3  วันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2565

ระยะเวลาการฝึกอบรม 2 วัน

รูปแบบการจัด : เผชิญหน้า (อาคารสัมมนา มสธ.)

ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท

การชำระค่าลงทะเบียน : โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย
สาขาเมืองทองธานี ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เลขที่บัญชี 147-0-24140-4 
พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงินและใบสมัครเข้ารับการอบรมทาง
E-mail : oce_03@hotmail.com หรือทาง LINE ID : 08 7100 1800

**ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลา

 
  1. แนวคิด หลักการ วิธีการและความเป็นมาเกี่ยวกับการคิดด้วยภาพ และลักษณะการจดบันทึกเป็นภาพ
  2. Introduction of Visual note for Facilitator
  3. 7th element graphic for Visual Note
  4. 8th step graphic like a Professional
  5. Empowerment Presentation

ผู้สนใจทั่วไป

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลาการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จะได้รับหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อาจารย์ปกรณ์  เต็มใจ

อดีตประธานสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดพิษณุโลก
อดีตประธานเครือข่ายเด็กรักษ์พิดโลก
อดีตประธานนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย- ราชภัฏพิบูลสงคราม
ปัจจุบันเป็นวิทยากรอิสระ / กระบวนกร

มีความเชี่ยวชาญด้าน Visual Note / Visual Thinking / การสรุป One page