หลักสูตร Storytelling เพื่อสร้าง Content Marketing

รุ่นที่ 2  วันที่ 25 มีนาคม 2567

ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน

รูปแบบการจัด : เผชิญหน้า (อาคารสัมมนา มสธ.)

ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท

การชำระค่าลงทะเบียน : โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย
สาขาเมืองทองธานี ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เลขที่บัญชี 147-0-24140-4
พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงินและใบสมัครเข้ารับการอบรมทาง
e-mail : oce_03@hotmail.com หรือทาง LINE ID : 08 7100 1800

**ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด
ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลา

 
1. ความสำคัญและบริบทของ Story Telling เพื่อสร้าง Content
2. การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายเพื่อการสร้าง Story Telling
3. องค์ประกอบของ Story Telling
4. เทคนิคและวิธีการเพื่อสร้าง Story Telling เพื่อสร้างการดึงดูด

ผู้ประกอบการ นักการตลาด และผู้สนใจทั่วไป

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลาการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จะได้รับหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ