หลักสูตร การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัยด้วยโปรแกรม
                  Mplus และ HLM

รุ่นที่ 10   วันที่ 22 – 25 เมษายน 2567

ระยะเวลาการฝึกอบรม 4 วัน

รูปแบบการจัด : เผชิญหน้า (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มสธ.)

ค่าลงทะเบียน 6,000 บาท

การชำระค่าลงทะเบียน : โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย
สาขาเมืองทองธานี ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เลขที่บัญชี 147-0-24140-4
พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงิน และใบสมัครเข้ารับการอบรมทาง
e-mail : oce_03@hotmail.com หรือทาง LINE ID : 08 7100 1800

**ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด
ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลา

 
  1. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสมการโครงสร้าง

  2. การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด้วยโปรแกรม Mplus

  3. การวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุ (Path Analysis) ด้วยโปรแกรม Mplus

  4. การวิเคราะห์สมการโครงสร้างถดถอยพหุระดับ (Regression Multilevel Analysis) ด้วยโปรแกรม Mplus

  5. การวิเคราะห์สมการโครงสร้างอิทธิพลพหุระดับ (Path Multilevel Analysis) ด้วยโปรแกรม Mplus

  6. การวิเคราะห์ถดถอยแบบข้อมูลจัดประเภท (Regression Analysis with Dummy Variable)

  7. การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์เชิงสุ่มพหุระดับ (HLM Multilevel Analysis) ด้วยโปรแกรม HLM

อาจารย์  นักวิจัย  นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลาการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จะได้รับวุฒิบัตรจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์

อดีตรองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์

อดีตผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล
และอดีตผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มีความเชี่ยวชาญด้าน
การวัดและประเมินผลการศึกษา 
การเลือกใช้สถิติสำหรับการวิจัย ระเบียบวิธีการวิจัย