หลักสูตร การสร้างภาพ Infographic ด้วย Microsoft PowerPoint

รุ่นที่ 11  วันที่ 20 – 21 ตุลาคม 2565

ระยะเวลาการฝึกอบรม 2 วัน

รูปแบบการจัด : เผชิญหน้า (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มสธ.)

ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท    

การชำระค่าลงทะเบียน : โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาเมืองทองธานี ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เลขที่บัญชี 147-0-24140-4 พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงินและใบสมัครเข้ารับการอบรมทาง E-mail : oce_03@hotmail.com หรือทาง LINE ID : 08 7100 1800

**ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลา

 
  1. ความหมายของ Infographic
  2. หลักการทำ Infographic
  3. องค์ประกอบของภาพ Infographic
  4. ขั้นตอนการทำสื่อ Infographic
  5. หลักการนำ Microsoft PowerPoint มาสร้าง Infographic
  6. – การสร้าง Smart Art
    – วิธีการสร้างตาราง / กราฟ
    – วิธีการใช้ Drawing Tool

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลาการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จะได้รับหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อาจารย์สุภวรรณ  เลิศสถากิจ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ