หลักสูตร ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พื้นฐาน
                  (Cybersecurity Fundamentals)

รุ่นที่ 1  วันที่ 7 – 8 เมษายน 2565 (Online)
รุ่นที่ 2  วันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2565 (Online)
รุ่นที่ 3  วันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2565 (Online)
รุ่นที่ 4  วันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2565 (Online)
รุ่นที่ 5  วันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2565 (Online)
รุ่นที่ 6  วันที่ 14 – 15 กรกฎาคม 2565 (Onsite)
รุ่นที่ 7  วันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2565 (Onsite)
รุ่นที่ 8  วันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2565 (Onsite)
รุ่นที่ 9  วันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2565 (Onsite)
รุ่นที่ 10  วันที่ 15 – 16 กันยายน 2565 (Onsite)

ระยะเวลาการฝึกอบรม 2 วัน

รูปแบบการจัด : Online  หรือ  Onsite

ค่าลงทะเบียน
รูปแบบ Online  4,900 บาท
รูปแบบ Onsite  6,900 บาท

การชำระค่าลงทะเบียน : โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย
สาขาเมืองทองธานี ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เลขที่บัญชี 147-0-24140-4
พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงินและใบสมัครเข้ารับการอบรมทาง
E-mail : oce_03@hotmail.com หรือทาง LINE ID : 08 7100 1800

**ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลา

– ความรู้ เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศขององค์กร และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานรัฐ
– การวิเคราะห์กระบวนการทำงานขององค์กร เพื่อปรับปรุง หรือแก้ไขปัญหาการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์
– เทคโนโลยีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
– การปรับแต่งคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์พื้นฐาน
– การประเมินความเสี่ยงมีแนวทางการดำเนินงานที่ถูกต้อง เหมาะสมเมื่อเกิดภัยคุกคามไซเบอร์ขึ้น

 1. ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐที่เป็นผู้บริหารระดับสูง (Executive)
2. ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐที่เป็นผู้อำนวยการกอง (Management)
3. ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐผู้ทำงานด้านนโยบายวิชาการ (Academics)
4. ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Technologist)
5. ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐผู้ทำงานด้านบริการ (Service)
6. ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐผู้ปฏิบัติงานอื่น (Others)

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลาการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จะได้รับหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อาจารย์ ดร.ศรันย์ นาคถนอม

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 

มีความเชี่ยวชาญด้าน Computer Networking / 
IT Management / Internet of Things (IoT) /
Logistics and Supply Chain

อาจารย์ ดร.เตชค์ฐสิณป์ เพียซ้าย

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 

มีความเชี่ยวชาญด้าน Signal and Image Processing / Pattern Analysis and Machine Intelligence / Computer Vision / Systems and Controls, 
Embedded System, Internet of Thing /
Digital Communications and Networks