หลักสูตร ความรู้ด้านข้อมูลสำหรับบุคลากรภาครัฐ

รุ่นที่ 1   วันที่ 7 – 8  กรกฎาคม 2565

ระยะเวลาการฝึกอบรม 2 วัน

รูปแบบการจัด : ออนไลน์ (Microsoft Teams)

ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท

การชำระค่าลงทะเบียน : โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย
สาขาเมืองทองธานี ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เลขที่บัญชี 147-0-24140-4
พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงิน และใบสมัครเข้ารับการอบรมทาง
E-mail : oce_03@hotmail.com หรือทาง LINE ID : 08 7100 1800

**ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด
ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลา

 

– การขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐด้วยข้อมูล
– ความรู้พื้นฐานด้านข้อมูลที่จำเป็นต่อบุคลากรภาครัฐ
– การประยุกต์ใช้ความรู้ด้านข้อมูลในการปฏิบัติงาน

เจ้าหน้าที่ พนักงาน และบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนใจพัฒนาความรู้ด้านข้อมูล

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีเวลาเข้าอบรมในระบบออนไลน์ โปรแกรม Microsoft Teams ไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลาการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จะได้รับหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ ภญ.ดร.อโณทัย งามวิชัยกิจ

รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มีความเชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล การตลาดออนไลน์ การวางแผนการตลาด การสื่อสารการตลาด ทักษะการวิจัยการตลาด เทคนิคการดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย การจัดทำแผนธุรกิจ การตลาด 4.0 การวางแผนเชิงกลยุทธ์