หลักสูตร การใช้งาน Microsoft Excel ขั้นพื้นฐาน

รุ่นที่ 1   วันที่  25-26 สิงหาคม 2565

ระยะเวลาการฝึกอบรม 2 วัน

รูปแบบการจัด : เผชิญหน้า (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มสธ.)

ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท

การชำระค่าลงทะเบียน : โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย
สาขาเมืองทองธานี ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เลขที่บัญชี 147-0-24140-4
พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงิน และใบสมัครเข้ารับการอบรมทาง
E-mail : oce_03@hotmail.com หรือทาง LINE ID : 08 7100 1800

**ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด
ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลา

– แนะนำโปรแกรม Microsoft Excel
– สมุดงาน (Workbook) และแผ่นงาน (Worksheet)
– วิธีการจัดรูปแบบข้อมูล Worksheet ในรูปแบบต่าง ๆ
– การใช้เครื่องมือพื้นฐานในโปรแกรม Microsoft Excel

ผู้สนใจทั่วไป ที่มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลาการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จะได้รับหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ