หลักสูตร ปัญญาประดิษฐ์ด้วยไพธอน

รุ่นที่ 1  วันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2565

ระยะเวลาการฝึกอบรม 2 วัน

รูปแบบการจัด : เผชิญหน้า (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มสธ.)

ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท

การชำระค่าลงทะเบียน : โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย
สาขาเมืองทองธานี ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เลขที่บัญชี 147-0-24140-4
พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงินและใบสมัครเข้ารับการอบรมทาง
E-mail : oce_03@hotmail.com หรือทาง LINE ID : 08 7100 1800

**ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด
ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลา

  1. ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น (Introduction to Artificial Intelligence)
  2. การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) และการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning)
  3. พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพธอน (Python)
  4. การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) ด้วย Scikit-learn
  5. โครงข่ายประสาทเทียม (Neural Network) และการประมวลผลภาพ (Image Processing)
  6. การประมวลผลภาพ (Image Processing) ด้วย Scikit-learn
  7. การวิเคราะห์เชิงทำนาย (Predictive Analytics)
  8. การวิเคราะห์เชิงทำนาย (Predictive Analytics) การให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของธนาคารด้วย Scikit-learn

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลาการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จะได้รับหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ ดร.วฤษาย์ ร่มสายหยุด