หลักสูตร  Train the Trainer

รุ่นที่ 1  วันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2567
ระยะเวลาการฝึกอบรม 3 วัน
รูปแบบการจัด : เผชิญหน้า (อาคารสัมมนา มสธ.)
ค่าลงทะเบียน 5,500 บาท
(ชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการจัดอบรม 7 วัน ลดเหลือ 5,300 บาท)
การชำระค่าลงทะเบียน : โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย
สาขาเมืองทองธานี ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เลขที่บัญชี 147-0-24140-4
พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงิน และใบสมัครเข้ารับการอบรมทาง
e-mail : oce.training@stou.ac.th   หรือ L
INE ID : 08 7100 1800
** ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด
ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลา

1.  คุณสมบัติและการเตรียมการของวิทยากรมืออาชีพ
2. เทคนิคและรูปแบบการนำเสนอ
3. การสร้างความชำนาญด้านการพูด
  – การพูดเชิงวิชาการ
  – การพูดในโอกาสต่าง ๆ 
4.  บุคลิกภาพของวิทยากร
5. การเป็นวิทยากรมืออาชีพและฝึกปฏิบัติ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลาการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จะได้รับวุฒิบัตรจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศาสตราจารย์วิกรณ์  รักษ์ปวงชน
อดีตศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคการสื่อสาร การพูดในที่ชุมชน การเป็นวิทยากรมืออาชีพ การเป็นพิธีกรมืออาชีพ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกนารถ  บุญวัฒนะกุล

รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาต่อเนื่อง
ความเชี่ยวชาญ : ด้านการศึกษาผู้ใหญ่ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จิตวิทยาการศึกษาผู้ใหญ่
การพัฒนาบุคลิกภาพผู้ใหญ่

รองศาสตราจารย์ ดร.นิธิพัฒน์  เมฆขจร

รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ความเชี่ยวชาญ : จิตวิทยา จิตวิทยาการแนะแนว
จิตวิทยาการให้คำปรึกษา การพัฒนาบุคลิกภาพผู้ใหญ่