หลักสูตร  การจัดทำแผนทางการเงินของสหกรณ์เชิงบูรณาการ

รุ่นที่ 1  วันที่ 19 มิถุนายน 2567
ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน
รูปแบบการจัด : ออนไลน์ (Microsoft Teams)
ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท
การชำระค่าลงทะเบียน : โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย
สาขาเมืองทองธานี ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เลขที่บัญชี 147-0-24140-4
พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงิน และใบสมัครเข้ารับการอบรมทาง
e-mail : oce.training@stou.ac.th   หรือ L
INE ID : 08 7100 1800
** ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด
ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลา

1.  หลักการ คุณค่า ความจำเป็น และกระบวนการวางแผนธุรกิจการเงินของสหกรณ์
– ความหมาย ความสำคัญ ของแผนธุรกิจการเงินของสหกรณ์ และความสัมพันธ์ของแผนธุรกิจการเงินกับรายงานทางการเงินของสหกรณ์
– แนวทางและกระบวนการวางแผนธุรกิจการเงินของสหกรณ์
– การเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์เชิงบูรณาการในทุกธุรกิจของสหกรณ์
– ประมาณปริมาณธุรกิจของสหกรณ์
– แผนการจัดหาเงินทุนของสหกรณ์
– แผนการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์
– แผนงบประมาณค่าใช้จ่ายดำเนินงานสหกรณ์
– แผนประมาณการกำไรสุทธิและการจัดสรรกำไรสุทธิ

2. ฝึกปฏิบัติ (โปรแกรม Microsoft Excel)
– ประมาณปริมาณธุรกิจของสหกรณ์
– แผนการจัดหาเงินทุนของสหกรณ์
– แผนการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์
– แผนงบประมาณค่าใช้จ่ายดำเนินงานสหกรณ์
– แผนประมาณการกำไรสุทธิและการจัดสรรกำไรสุทธิของสหรณ์
– แผนการเชื่อมโยงแผนทางการเงินเชิงบูรณาการ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีเวลาเข้าอบรมในระบบ MS Teams ไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลา
การฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จะได้รับหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ ส่งเสริม  หอมกลิ่น

รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ความเชี่ยวชาญ : การบัญชีและการจัดการการเงินและสหกรณ์ สหกรณ์และการจัดการสหกรณ์เชิงกลยุทธ์ บูรณาการการจัดการสหกรณ์ การบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์