วิทยากรและเจ้าหน้าที่

ผศ.ดร.ภวัต เจียมจิณณวัตร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โทร 0 2504 8155
รศ.ดร.อัจฉรา โพธิ์ดี
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โทร 0 2504 8145
อ.จิราพร ว่องไววิริยะ
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โทร 0 2504 8047
นายจักรี สวัสดิมงคล
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โทร 02 504 7418
นางวาณี แม้นพิกุลแก้ว
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โทร 02 504 7418

สอบถามรายละเอียดการฝึกอบรมเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มสธ.

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2504 7715 - 7718, 7727, 08 7100 1800
Facebook : ฝึกอบรม มสธ.
E-mail : oce_03@hotmail.com