วิทยากรและเจ้าหน้าที่

ผศ.ดร.ภวัต เจียมจิณณวัตร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โทร 0 2504 8155
รศ.ดร.อัจฉรา โพธิ์ดี
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โทร 0 2504 8145
อ.จิราพร ว่องไววิริยะ
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โทร 0 2504 8047
นายจักรี สวัสดิมงคล
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โทร 02 504 7418
นางวาณี แม้นพิกุลแก้ว
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โทร 02 504 7418
นางสาวจินตนา ปรัสพันธ์
สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โทร 02 504 7731
นายหัสนัย ริยาพันธ์
สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โทร 02 504 7720

กำหนดการฝึกอบรม

หลักสูตร ออกแบบธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร รุ่นที่ 1 วันที่อบรม วันที่อบรม 5 – 23 สิงหาคม 2563
วันที่ 5-8 ส.ค. 63 ศึกษาเอกสารชุดฝึกอบรม ศึกษาวีดิทัศน์ และทำกิจกรรมที่ 1
วันที่ 9-13 ส.ค. 63 ศึกษาเอกสารชุดฝึกอบรม ศึกษาวีดิทัศน์ และทำกิจกรรมที่ 2
วันที่ 14-18 ส.ค. 63 ศึกษาเอกสารชุดฝึกอบรม ศึกษาวีดิทัศน์ และทำกิจกรรมที่ 3
วันที่ 19-23 ส.ค. 63 ศึกษาเอกสารชุดฝึกอบรม ศึกษาวีดิทัศน์ และทำกิจกรรมที่ 4
และทำแบบประเมินโครงการ

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม​

รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร ออกแบบธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
รุ่นที่ 1/2563 (วันที่อบรม 5 – 23 สิงหาคม 2563)