รายวิชา ผู้สูงวัยดิจิทัล (Smart Ageing)

จำนวน 1 หน่วยกิต  (15 ชั่วโมงการเรียนรู้)

รูปแบบการเรียน : ออนไลน์

จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สาขาวิชานิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สถาบันการพยาบาล  และสภากาชาดไทย

 

  1. DIGITAL CLASS (เรียนรู้การใช้สื่อดิจิทัลเบื้องต้น)
  2. ส1 อาหาร-ยา
  3. ส2 สุขภาวะกาย-ใจ
  4. ส3 สิ่งแวดล้อม
  5. ส4 สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต

ผู้สูงอายุ ประชาชนทั่วไปที่สนใจ เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรพัฒนาในลักษณะต่างๆ อาทิ เครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุ สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ กระทรวงสาธารณสุข กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันการศึกษา ชุมชม มูลนิธิ กลุ่มและอื่น ๆ

เรียนจบแล้วได้รับประกาศนียบัตร จาก มสธ.  สามารถเก็บสะสมหน่วยกิตในระบบคลังหน่วยกิตของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม  สำนักการศึกษาต่อเนื่อง  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช