รายวิชา Women ICT Frontier Initiative

รูปแบบการเรียน : ออนไลน์

จัดโดย สาขาวิชานิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1.การเพิ่มขีดความสามารถของผู้หญิงด้วย SDGs และ ICT(Women’s Empowerment, SDGs and ICT)
     บทที่ 1 การเพิ่มประสิทธิกาพของผู้หญิงและทำไมจึงมีความสำคัญ
     บทที่ 2 ผู้กีดกันและผู้เปิดใช้งานการเพิ่มขีดความสามารถของสตรี
     บทที่ 3 ICT สามารถส่งเสริมและเปิดใช้งานการเพิ่มขีดความสามารถของสตรีได้อย่างไร?

2. การพัฒนาศักยภาพสตรีและการเป็นผู้ประกอบการ (Enabling Role of ICT for Women Entrepreneurs)
     บทที่ 1 การพัฒนาศักยภาพสตรีและการเป็นผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการคืออะไร
     บทที่ 2 อุปสรรค และปัจจัยเกื้อหนุนต่าง ๆ ที่นำไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ
     บทที่ 3 การใช้ ICT สำหรับผู้ประกอบการสตรี
3. การวางแผนธุรกิจโดยใช้ ICT เพื่อการทำธุรกิจของนักธุรกิจสตรี
     บทที่ 1 ขั้นตอนของธุรกิจคืออะไร
     บทที่ 2 DEVELOPING YOUR BUSINESS PLAN

4. การจัดการธุรกิจโดยใช้ ICT เพื่อการทำธุรกิจของนักธุรกิจสตรี 
     บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจด้วย ICT
     บทที่ 2 การใช้ ICT ในการเริ่มต้นธุรกิจและการจัดการ
     บทที่ 3 การเดินหน้าธุรกิจ

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เรียนจบแล้วได้รับประกาศนียบัตร จาก มสธ.  สามารถเก็บสะสมหน่วยกิตในระบบคลังหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม  สำนักการศึกษาต่อเนื่อง  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช